Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018. Số đông Doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi sớm và mang lại những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, do chưa có thông tư ban hành hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP nên nhiều Doanh nghiệp và cơ quan Thuế vẫn đang gặp phải một số khó khăn khi thực hiện và triển khai các quy định.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Bộ tài chính đăng tải để hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để thực hiện sử dụng Hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé!

1. Bộ Tài chính đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (NĐ 119/2018).

Nghị định 119/2018 về hoá đơn đã tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng rộng rãi, phổ biến hoá đơn điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần quản lý hoạt động kinh tế phi chính thức.

Trong tổng số 37 Điều của NĐ 119/2018 có 18 Điều được giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Mới đây, Bộ Tài chính đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 119/2018 để lấy ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành, Hiệp hội.

2. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Dự thảo Thông tư có kết cấu gồm 5 Chương và 50 Điều, cụ thể là:

• Chương I. Quy định chung. Gồm 11 Điều: từ Điều 1 đến Điều 11.

• Chương II. Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Có 2 mục, gồm 10 Điều: từ Điều 12 đến Điều 21.

+ Mục 1. Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Gồm 5 Điều: từ Điều 12 đến Điều 16.

+ Mục 2. Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Gồm 5 Điều: từ Điều 17 đến Điều 21.

• Chương III. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử. Có 2 mục, gồm 24 Điều: từ Điều 22 đến Điều 44.

1. Mục 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử. Gồm 16 Điều: từ Điều 22 đến Điều 37.

2. Mục 2. Tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử. Gồm 8 Điều: từ Điều 38 đến Điều 45.

• Chương IV. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Gồm 2 Điều: từ Điều 46 đến Điều 47.

• Chương V. Điều khoản thi hành. Gồm 3 Điều: từ Điều 48 đến Điều 50.

Dự thảo Thông tư có Phụ lục biểu mẫu về tem, tem điện tử gồm 9 Biểu mẫu kèm theo.

VNet-Invoice