invoice
PHÍ THUÊ BAO HÀNG NĂM
Tài khoản/năm
600.000 VNĐ
PHÍ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
Gói VN-500: 200.000 VNĐ
Gói VN-2000: 600.000 VNĐ
Gói VN-10000: 2.500.000 VNĐ
Tính năng dành cho người bán hàng

news
Mô hình triển khai hóa đơn điện tử

news
Gửi hóa đơn cho người mua hàng

news